#2 #4

WITAJ W PRZEDSZKOLU!

WYCHOWUJEMY DZIECI W DUCHU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH

,,Wychowawca to ktoś, kto kocha i wymaga. Wymagania bez miłości to okrucieństwo, a miłość bez wymagań to naiwność”.

,,Pewien człowiek napisał, że rozwój człowieka to najbardziej fascynujące zjawisko we wszechświecie”.

,,Ewangelia to najwspanialszy podręcznik pedagogiczny, który uczy życia w miłości i prawdzie, czyli w prawdziwej miłości”.

,,Aby kogoś widzieć, wystarczą oczy.   Aby kogoś rozumieć, trzeba kochać. Aby kogoś wychowywać, trzeba przyprowadzać go do Boga”.

Zaczynamy nowy rok szkolny!

2 września rozpoczynamy zajęcia w naszym przedszkolu. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 16:30. Msza i zebranie na rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie w terminach podanych przez wychowawców grup.

Zapraszamy!

GALERIE PRZEDSZKOLA

Przedszkole przy Parafii NMP w Gdyni prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska powstało w 1991 r. Jest to przedszkole katolickie, instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Wspiera ona wychowanie rodzinne, której nadrzędnym celem jest harmonijny rozwój dziecka jako osoby – w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci. Miejsce lokalizacyjne jest bardzo korzystne, gdyż przedszkole znajduje się w centrum miasta. Uzupełnieniem bazy lokalowej jest plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem. Zajęcia odbywają się w sali i na placu zabaw. O wyborze miejsca decydują cele wychowawczo-dydaktyczne, treści oraz warunki atmosferyczne. Właściwie urządzone przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo oraz stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju, a nauczycielom ułatwia osiąganie zamierzonych celów wychowawczo-dydaktycznych.

AKTYWNOŚCI PRZEDSZKOLAKA

ZAJĘCIA I ZABAWY PRZEDSZKOLAKÓW

Wiek przedszkolny nazywany jest wiekiem zabawy. Spełnia ona w tym okresie różnorodne funkcje i zadania. Dobra zabawa jest dziecku potrzebna podobnie jak jedzenie, sen czy ubranie. Zabawa jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka.  Dlatego w naszym przedszkolu zwracamy uwagę na to, aby dziecko miało czas, aby się pobawić!

Zabawa jest nieodłącznym punktem w ramowym rozkładzie dnia naszego przedszkola. Posiadamy duże, przestrzenne sale wyposażone w odpowiednie do wieku dziecka zabawki, kąciki tematyczne oraz plac zabaw wyposażony w kolorowy, ciekawy sprzęt terenowy. W naszym przedszkolu zabawa jest najbardziej naturalną i skuteczną metodą nauczania i uczenia się.

Zajęcia dydaktyczne programowe organizowane są w czasie określonym w ramowych planach dnia dla poszczególnych grup w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie. Są  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.

Nauczyciele informują rodziców o realizowanych tematach kompleksowych jednocześnie współpracując ze sobą podczas ich realizacji. Współpraca z rodzicami jest cechą charakterystyczną naszego przedszkola

 

 

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane.

 

 

Zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne odbywają się w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych i prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Dodatkowo od  marca będą odbywać się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu w zależności od pogody i prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego.

Zajęcia gimnastyczne to nauka połączona z zabawą. Zgodnie z przysłowiem „W zdrowym ciele zdrowy duch” już od najmłodszych lat należy w dzieciach zaszczepiać miłość do sportu, do ruchu w różnych formach, by mogły się dobrze rozwijać we wszystkich sferach życia.

 

 

Zajęcia z j. angielskiego odbywają się  1 raz w tygodniu  prowadzone są przez p. Jolę  nauczyciela j angielskiego .

 

Zajęcia logopedyczne odbywające się w naszym przedszkolu prowadzone są przez p. Tacjanę. W grupach młodszych przybierają one formę profilaktyki logopedycznej, zaś w grupach starszych są skupione na terapii zaburzeń mowy.

Podczas zajęć profilaktycznych wprowadzane ćwiczenia mają na celu m.in. usprawnianie kinestezji narządów mowy, doskonalenie prawidłowego nawyku oddychania, uwrażliwienie percepcji słuchowej czy kształtowanie poprawnej artykulacji głosek. Natomiast terapia logopedyczna koncentruje się na wywołaniu i utrwalaniu właściwego wzorca artykulacyjnego głoski, która jest zaburzona.

 

REKOMENDACJE

CO RODZICE MÓWIĄ O NAS?

KONTAKT

Girl

PRZEDSZKOLE PRZY PARAFII NMP
81-372 Gdynia
ul. Armii Krajowej 26

sekretariat:
tel. (58)690 471 187
tel. (58) 661 94 47

fax. (58) 661 94 46
informacje odnośnie opłat: pnmpgdynia1@wp.pl
mail: sekretariat@pnmp-gdynia.pl   lub   przedszkole@pnmp-gdynia.pl

NASZA MISJA

POMAGAMY TOBIE WYCHOWAĆ DZIECI W DUCHU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH
Nasze Katolickie Przedszkole służy dziecku i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Przyjmując dziecko do naszego Przedszkola przyjmujemy całą jego rodzinę. Zapatrzeni w ideał Najświętszej Rodziny z Nazaretu wraz z rodzicami tworzymy atmosferę DOMU,w którym panuje pokój, miłość, zaufanie. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola , wspólna wymiana doświadczeń, bogactwo form współpracy, służy dobru dziecka i jego rodziny.
Praca w naszym przedszkolu ukierunkowana jest na:
-wychowanie w duchu katolickim poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem;
-współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym, harmonijnym rozwoju;
-towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie;
-pomoc dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, pamiętającego, że najwyższą wartością jest BÓG.

RADA RODZICÓW 2018/2019

REPREZENTACJA RODZICÓW DZIECI... DLA DZIECI

 

SIOSTRY NAZARETANKI

PRZEDSZKOLE JEST PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR NAZARETANEK

03-herb-csfn,,Wierne charyzmatowi naszego Zgromadzenia, podejmujemy wysiłki,
by ubogacać świat duchem Nazaretu.” 

Konstytucje Nazaretanek

Jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego, jesteśmy zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu. Łączy nas powołanie do jednej rodziny zakonnej – Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.  Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.

Nasze Zgromadzenie powstało w 1875 roku w Rzymie. Założyła je Polka – bł. Franciszka Siedliska.Duchowość naszej rodziny zakonnej ma swoje źródło w tajemnicy życia Jezusa, Maryi i Józefa. O sobie mówimy najczęściej – NAZARETANKI, a o Zgromadzeniu po prostu – NAZARET.
NAZARET to:
-poszukiwanie i odnajdywanie Boga w najzwyklejszych doświadczeniach życia,
-prostota, otwartość  i gościnność,
-zjednoczenie z Bogiem, wierność Duchowi Świętemu i pełnienie woli Bożej objawiającej się nam na wiele sposobów,
-umiłowanie Kościoła, Ojca Świętego i wzajemna miłość we wspólnotach,
-codzienna modlitwa i troska o rodziny.

Najpiękniejszym owocem nazaretańskiego charyzmatu  jest męczeńska śmierć sióstr  z Nowogródka, które świadomie oddały swoje życie za aresztowanych przez hitlerowców członków rodzin. Męczennice Nowogródzkie zostały beatyfikowane w Rzymie przez Jana Pawła II 5 marca 2000 roku . Obecnie trwa również proces beatyfikacyjny jedynej ocalałej z tej świętej wspólnoty siostry – Sługi Bożej  s. Małgorzaty Banaś.

Naszą misję realizujemy na 4 kontynentach, w 12 krajach świata (Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia, Izrael), w 168 wspólnotach. W Polsce jest nas 840. Mieszkamy w 80 wspólnotach podzielonych administracyjnie na dwie prowincje:  krakowską i warszawską.

DOKUMENTY PRZEDSZKOLA